Na64H3030Ak wt – NA3000H, Газовая варочная поверхность с конфоркой повышенной мощности | NA64H3030AK/WT

(.kW) Варочный поверхность Samsung NA64h4030AK/WT Руководство Пользователя

 

 

 

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɨɧɮɨɪɨɤ

9

5

34

31

43

39

68

63

G30

ȻɍɌȺɇ

9ɦɛɚɪ

100

99

90

8

0

50

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

81

13

6

13

3

5

11

5

13

45

1

9

100

99

90

8

0

50

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

6

130

54

130

1

54

199

54

135

44

68

G30

ȻɍɌȺɇ

50

ɦɛɚɪ

9

90

83

8

6

46

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

81

13

6

13

3

5

11

5

13

45

1

9

G30

ȻɍɌȺɇ

3

ɦɛɚɪ

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

3

133

59

133

3

55

03

55

143

46

1

9

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢɧɟɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶɢɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɢ

ɦɛɚɪ

ɄɈɇɎɈɊɄȺ

Ʉɚɥɢɛɪɨɜɚɧɧɨɟɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦɦ

*ɦɛɚɪ

Ʉɚɥɢɛɪɨɜɚɧɧɨɟɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦɦ

*ɦɛɚɪ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ

Ɍɪɨɣɧɚɹ

Ȼɵɫɬɪɚɹ

ɉɨɥɭɛɵɫɬɪɚɹ

ɋɬɪɚɧɚ

Ɍɢɩ

Ƚɚɡɚ

Ɍɪɨɣɧɚɹ

(4.0kW)

Ʉɨɧɮɨɪɤɚ

ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ
ɂɬɚɥɢɹɎɪɚɧɰɢɹ
ȼɟɧɝɪɢɹȻɟɥɶɝɢɹ
Ʌɢɯɬɟɧɲɬɟɣɧ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ

ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɂɫɩɚɧɢɹ

ɑɟɯɢɹ

ɋɥɨɜɚɤɢɹ

Ƚɟɪɦɚɧɢɹ

ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ

ɂɬɚɥɢɹɎɪɚɧɰɢɹ

ȼɟɧɝɪɢɹȻɟɥɶɝɢɹ
Ʌɢɯɬɟɧɲɬɟɣɧ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ

ɂɫɩɚɧɢɹ

ɑɟɯɢɹ

ɋɥɨɜɚɤɢɹ

ɉɨɡɢɰɢɹ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥ

ɶɧɚɹN:

ɉɨɥɭɛɵɫɬɪ

ɚɹN:

Ȼɵɫɬɪɚɹ

(3.0kW)

Ȼɵɫɬɪɚɹ

(3.3kW)

Ɍɪɨɣɧɚɹ

(3.8kW)

ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ
ɂɬɚɥɢɹɎɪɚɧɰɢɹ
ȼɟɧɝɪɢɹȻɟɥɶɝɢɹ
Ʌɢɯɬɟɧɲɬɟɣɧ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɂɫɩɚɧɢɹ
ɑɟɯɢɹɋɥɨɜɚɤɢɹ

ɂɧɠɟɤɬɨɪɦɦ

ɂɧɠɟɤɬɨɪɦɦ

ɂɧɠɟɤɬɨɪɦɦ

ɂɧɠɟɤɬɨɪɦɦ

ɂɧɠɟɤɬɨɪɦɦ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɚɝɱ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɚɝɱ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɪɚɫɯɨɞɚɝɱ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɚɝɱ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɚɝɱ

Ɇɚɤɫ

Ɇɚɤɫ

Ɇɚɤɫ

Ɇɚɤɫ

Ɇɚɤɫ

Ɇɚɤɫ

Ɇɢɧ

Ɇɢɧ

Ɇɢɧ

Ɇɢɧ

Ɇɢɧ

Ɇɢɧ

9

93

85

8

66

48

Ɋɨɫɫɢɹ

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

450

390

90

340

90

113

48

ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ

14

154

13

130

110

9

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

443

16

4

1

16

366

90

33

90

1

110

45

1

168

150

145

115

85

ɂɧɠɟɤɬɨɪɦɦ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɚɝɱ

ɂɧɠɟɤɬɨɪɦɦ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɚɝɱ

145

141

133

130

106

8

380

185

361

185

314

3

1

3

190

6

91

39

ȌȈȊȓȍȕȐȐ

 1013

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 15°C ɢ

ǷǸǶǷǨǵ

ǷǸǰǸǶǬǵȃDZ

 

ǷǸǰǸǶǬǵȃDZ

 

ǷǸǰǸǶǬǵȃDZ

 

G31

3

ɦɛɚɪ

G

0

0ɦɛɚɪ

G

0

13

ɦɛɚɪ

G

5

5ɦɛɚɪ

ǷǸǰǸǶǬǵȃDZ

 

ȋȈȏ

    

 

 

ȋȈȏ

ȋȈȏ

Ɋɨɫɫɢɹ

Ƚɟɪɦɚɧɢɹ  

ɍɤɪɚɢɧɚ

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ

ɍɤɪɚɢɧɚ

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ

8

ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ

 

 B Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɭɤɚɡɚɧɢɹ

Узбекистан 

Узбекистан

manualstech.com

(. ) Варочный поверхность Samsung NA64h4030AK/WT Руководство Пользователя

9

5

34

31

43

39

68

63

100

99

90

8

0

50

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

81

13

6

13

3

5

11

5

13

45

1

9

100

99

90

8

0

50

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

6

130

54

130

1

54

199

54

135

44

68

9

90

83

8

6

46

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

81

13

6

13

3

5

11

5

13

45

1

9

ɀȺɇȺɊԐɕ

Ԕɭɚɬɬɵɥɵԑɵɬԧɦɟɧ

Ԕɭɚɬɬɵɥɵԑɵɨɪɬɚɲɚ

ȿɥ

Ƚɚɡɞɵԙ

ԛɥɝɿɫɿ

ɀɚɧɚɪԑɵ

ɉɨɥɶɲɚ

ɀɚԑɞɚɣ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɵɫɬɵԕɬɵԙ

ԛɥɟɫɿɤȼɬ

Ɇɚɤɫ

Ɇɚɤɫ

Ɇɚɤɫ

Ɇɚɤɫ

Ɇɚɤɫ

Ɇɚɤɫ

Ɇɢɧ

Ɇɢɧ

Ɇɢɧ

Ɇɢɧ

Ɇɢɧ

Ɇɢɧ

Ԕɭɚɬɬɵɥɵԑɵ

ɨɪɬɚɲɚɤȼɬ

*

*

ɦɛɚɪ

*

ɦɛɚɪ

*

ɦɛɚɪ

*

ɦɛɚɪ

*

ɦɛɚɪ

ȼɟɧɬɢɥɶɠɚɫɚɣɞɵ

ɦɦ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɵɫɬɵԕɬɵԙ

ԛɥɟɫɿɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɵɫɬɵԕɬɵԙ

ԛɥɟɫɿɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɵɫɬɵԕɬɵԙ

ԛɥɟɫɿɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɵɫɬɵԕɬɵԙ

ԛɥɟɫɿɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɬɚɫԕɵɧɧɵԙ

ɲɚɦɚɥɚɪɵɝɫ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɬɚɫԕɵɧɧɵԙ

ɲɚɦɚɥɚɪɵɝɫ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɬɚɫԕɵɧɧɵԙ

ɲɚɦɚɥɚɪɵɝɫ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɬɚɫԕɵɧɧɵԙ

ɲɚɦɚɥɚɪɵɝɫ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɬɚɫԕɵɧɧɵԙ

ɲɚɦɚɥɚɪɵɝɫ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɬɚɫԕɵɧɧɵԙ

ɲɚɦɚɥɚɪɵɝɫ

Ԝɥɵɛɪɢɬɚɧɢɹɂɬɚɥɢɹ
Ɏɪɚɧɰɢɹȼɟɧɝɪɢɹ
ȻɟɥɶɝɢɹɅɢɬɜɚ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɂɫɩɚɧɢɹ
ɑɟɯɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵ
ɋɥɨɜɚɤɢɹ

Ɋɟɫɟɣ

*

ɦɛɚɪ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɵɫɬɵԕɬɵԙ

ԛɥɟɫɿɤȼɬ

ɇɨɦɢɧɚɥɞɵɬɚɫԕɵɧɧɵԙ

ɲɚɦɚɥɚɪɵɝɫ

ɇɢɞɟɪɥɚɧɞ

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

3

133

59

133

3

55

03

55

143

46

1

9

145

141

133

130

106

8

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

380

185

361

185

314

3

1

3

190

6

91

39

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

450

390

90

340

90

113

48

14

154

130

110

9

4.00

1.95

3.80

1.95

3.30

0.81

3.00

0.81

.00

0.65

1.00

0.41

443

16

4

1

16

366

90

33

90

1

110

45

9

93

85

8

66

48

1

168

150

145

115

85

Ԝɥɵɛɪɢɬɚɧɢɹɂɬɚɥɢɹ
Ɏɪɚɧɰɢɹȼɟɧɝɪɢɹ
ȻɟɥɶɝɢɹɅɢɬɜɚ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɂɫɩɚɧɢɹ
ɑɟɯɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵ
ɋɥɨɜɚɤɢɹ

Ԝɥɵɛɪɢɬɚɧɢɹɂɬɚɥɢɹ
Ɏɪɚɧɰɢɹȼɟɧɝɪɢɹ
ȻɟɥɶɝɢɹɅɢɬɜɚ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɂɫɩɚɧɢɹ
ɑɟɯɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵ
ɋɥɨɜɚɤɢɹ

ʮ̌ಢ̛̬̯̱̬̣̼̭̪̯̯̥̌̐̌̌̌̌̌̚

15°ˁ್̯̥̖̦̙೅̦̖ದ̼̭̼̥̼1013 ̨̛̥̬̦̥̦̣̼̼̭̯̼̍̌̌̔ದ̡ರ̹̞̙೅̦̖̹̼ಢ̼̦Ͳ̭̥

ʰ̡̨̦̙̖̯̬

౬̹ದ̯̬̙̦̬̌̌̌̌ಢ̼

ʰ̡̨̦̙̖̯̬

ʰ̡̨̦̙̖̯̬

ౢ̱̯̯̼̣̼̌ಢ̨̼̙ಢ̬̼̌
౬̹ದ̯̬̙̦̬̌̌̌̌ಢ̼

ʶ̨̨̛̣̬̣̖̦̖̦̜̼̍̐ದ

ʶ̨̨̛̣̬̣̖̦̖̦̜̼̍̐ದ

ʰ̡̨̦̙̖̯̬

ʰ̡̨̦̙̖̯̬

ʰ̡̨̦̙̖̯̬

ʰ̡̨̦̙̖̯̬

Ԕɭɚɬɬɵɥɵԑɵ

ɬԧɦɟɧɤȼɬ

౬̹ದ̯̬̙̦̬̌̌̌̌ಢ̼

Ԕɭɚɬɬɵɥɵԑɵ

ɠɨԑɚɪɵ

Ԕɭɚɬɬɵɥɵԑɵ

ɠɨԑɚɪɵ

Ɋɟɫɟɣ

Ƚɟɪɦɚɧɢɹ

(4.0 ȒǪȚ) 

(3.8 ȒǪȚ) 

(3.3 ȒǪȚ) 

(3.0 ȒǪȚ) 

ǩțȚȈȕ

ǩțȚȈȕ

ǩțȚȈȕ

ǩțȚȈȕ

ǩțȚȈȕ

ǩțȚȈȕ

ǩțȚȈȕ

ɦɛɚɪ

ʤ̡̱̦̼̬̖̯̯̖̱̌ರ̜̞

Украина

  

қазақстан

  

Украина

қазақстан

138

Ⱥɥɦɚɧɢɹ
ɇɟɞɟɪɥɚɧɞ

B Ɍɟɯɧɢɤɚɥɵԕɧԝɫԕɚɭɥɵԕ

manualstech.com

абы р Варочный поверхность Samsung NA64h4030AK/WT Руководство Пользователя

 

 

Ɉɪɧɚɥɚɫɬɵɪɭ

Ʉɟɫɿɧɞɿɧɿԙࣞɥɲɟɦɿ

Ԝɡɵɧɞɵԑɵɦɦ
ȿɧɿɦɦ
Ȼɢɿɤɬɿɝɿaɦɦ

PP

ɦɦɆȺɄɋ

a

PP

PP

PP

PP

PP

PP

0LQ

)2

)2

PP

P

P

PP

PP

PP

PP

PP

0LQ

PP

PP

ɋɈɊԐɕɒɕɀɈԔɉȱɋȱɊɍɉȺɇȿɅȱɇ
ɈɊɇȺɅȺɋɌɕɊɍԐȺԔȺɀȿɌɌȱ

ȺɊȺԔȺɒɕԔɌɕԔɌȺɊ

ɋɈɊԐɕɒɕȻȺɊɉȱɋȱɊɍɉȺɇȿɅȱɇ
ɈɊɇȺɅȺɋɌɕɊɍԐȺ
ԔȺɀȿɌɌȱȺɊȺԔȺɒɕԔɌɕԔɌȺɊ

Ȼɟɪɿɥɝɟɧɩɿɫɿɪɭɩɚɧɟɥɿɚɫԛɣɠɢԣɚɡɵɧɚɧɟɦɟɫɟɦɦɥɿɤɠԝɦɵɫɩɚɧɟɥɿɧɿԙ
ɛɟɬɿɧɟɤɟɥɟɫɿɦɢɧɢɦɚɥɶɞɵԕɚɲɵԕɬɵԕɬɵɪɞɵɫɚԕɬɚɣɨɬɵɪɵɩɨɪɧɚɬɵɥɚɞɵ

ɉɚɧɟɥɶɞɿԙɛԛɣɿɪɥɿɤɠɢɟɤɬɟɪɿɧɿԙɤɟɡɤɟɥɝɟɧɤԧɪɲɿɥɟɫԕɚɛɵɪԑɚɞɚɧ
ɚɪɚԕɚɲɵԕɬɵԑɵɦɦɛɨɥɭɵɬɢɿɫ
ɉɿɫɿɪɭɩɚɧɟɥɿɧɿԙԛɫɬɿԙɝɿɠɚԑɵɧɞɚԥɪɿɨɧɵԙɠɢɟɤɬɟɪɿɦɟɧɛɿɪɫɵɡɵԕɬɚɠɚɧԑɵɲ

ɡɚɬɬɵԙɟԙɚɡ

ɨɪɧɚɥɚɫɭɚɪɚԕɚɲɵԕɬɵԑɵɦɦɀɚɧԑɵɲɡɚɬɦɦɞɟɧɬԧɦɟɧɨɪɧɚɥɚɫɫɚɨɥ

ɩɿɫɿɪɭɩɚɧɟɥɿɧɟɧɦɦɚɭɥɚԕɨɪɧɚɥɚɫɭɵɤɟɪɟɤ

ȿɝɟɪɠɚɧԑɵɲɦɚɬɟɪɢɚɥɩɚɧɟɥɶɞɿԙԛɫɬɿɧɞɟɨɪɧɚɥɚɫɫɚɨɧɞɚɨɥɚɪɞɵԙ

ɚɪɚԕɚɲɵԕɬɵԕɬɚɪɵɦɦɞɟɧɤɟɦɛɨɥɦɚɭɵɬɢɿɫ

Ȼɟɪɿɥɝɟɧɛɟɬɠԝɦɵɫɲɵɛɟɬɬɿԙɚɫɬɵɧɞɚɦɦԕɚɲɵԕɬɵԕɬɚɨɪɧɚɥɚɫɭɤɟɪɟɤ

̛̛̥̦̥̣̼̌̽̔

 - 

Ԛɫɬɿɧɞɟ ɫԧɪɟɧɿ ɨɪɧɚɬɭ ԛɲɿɧ  ɩɟɲɬɿԙ  ɦԥɠɛԛɪɥɿ

 

ɠɟɥɞɟɬɿɥɭɿ

 

ɛɨɥɭɵ

 

ɤɟɪɟɤ. 

-  ɉɟɲɬɿԙ ԧɥɲɟɦɞɟɪɿɧ  ɨɪɧɚɬɭ  ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɞɚ ԕɚɪɚԙɵɡ. 

- ɋɚԙɵɥɚɭɞɵԙ ԧɥɲɟɦɿ  

ɧԝɫԕɚɭԑɚ  

ɫɚɣ  

ɛɨɥɭɵ ɤɟɪɟɤ

Қабы р

ԑа мен қонды рмалы  теɯника арасы ндаԑы   с аԙы лау  еԙ кемінде 60 мм 

болу  

к ер ек  

ɌɟɯɧɢɤɚɥɵԕɧԝɫԕɚɭɥɵԕB

ԕ

ɵ

ɥɭ

ɚԕ

ɫԝ

ɧ

ԕ

ɵ

ɥ

ɚɤ

ɢ

ɧɯ

ɟ

Ɍ

manualstech.com

Виробник Варочный поверхность Samsung NA64h4030AK/WT Руководство Пользователя

Виробник :

 Samsung Electronics Co., Ltd / 

                     Самсунг Електронікс Ко., Лтд

Адреса виробника :  
(Maetan-дон) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, 
Гйонггі-до, Корея, 443-742

АДРЕСА ФАБРИКИ/АДРЕС ФАБРИКИ:

Країна виробництва :

Імпортер в Україні:  
ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані"
вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ, Україна

Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ

Ƚɭɚɧɞɭɧ Ɇɿɞɟɚ Ʉɿɬɱɟɧ Ⱥɩɩɥɚɿɧɫɟɫ Ɇɚɧɭɮɟɤɱɭɪɿɧɝ Ʉɨ., 

Ʌɬɞ. 

 

ʋ6, Ƀɨɧɝ Ⱥɧ Ɋɨɭɞ, ɦ. Ȼɟɣɞɠɚɨ, ɨɤɪɭɝ 

ɒɭɧɞɟ,  

ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɚ Ɏɨɲɚɧɶ, ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ Ƚɭɚɧɞɭɧ, ɄɇɊ

 

 

 RUSSIA 

8-800-555-55-55

 GEORGIA 

0-800-555-555

 ARMENIA 

0-800-05-555

 AZERBAIJAN 

088-55-55-555

 KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500(GSM: 

7799)

 UZBEKISTAN 

8-10-800-500-55-500

 KYRGYZSTAN 8-10-800-500-55-500

 TADJIKISTAN 

8-10-800-500-55-500

 Mongolia 

7-495-363-17-00

 BELARUS 

810-800-500-55-500

 MOLDOVA 

0-800-614-40

 UKRAINE 

0-800-502-000

www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)

www

.

samsung

.

com/ru

www.samsung.com/kz-ru

www

.

samsung

.

com

www

.

samsung

.

com

manualstech.com

0 comments on “Na64H3030Ak wt – NA3000H, Газовая варочная поверхность с конфоркой повышенной мощности | NA64H3030AK/WT

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *